U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

 

Beurtelings Parkeren Digitaal

EDITIE 7 – VIJFTIENDE JAARGANG – 18 DECEMBER 2009

VAN DE REDACTIE

Wie bij het begin van het schooljaar het voorwoord schrijft van de eerste BP, hoedt zich ervoor om niet te veel de stijl van een nieuwjaarsbrief te hanteren. Op het einde van de zomer is dat helemaal niet gepast. Op de vooravond van de kerstvakantie, met de staking van 27 november nog in het geheugen, des te meer.

Iets klopte alleszins niet in deze spectaculaire story. Was het voorval dat enkele leerlingen aangrepen om een zo grootschalige protestactie op te zetten echt de kern van de zaak? Uit gesprekken en reacties, o.a. van de betrokkene zelf, blijkt dit niet altijd het geval te zijn. Moeten we deze gebeurtenis dan gewoon klasseren als onbelangrijk en futiel, zonder er verder op in te gaan? Waar mensen echt bezorgd zijn om elkaar is ook dat zeker niet de aangewezen piste om te bewandelen.

Het is jammer dat onmiddellijk aan de media geappelleerd werd zonder eerst voor de hand liggende tussenstappen te zetten via leerlingenraad, leerkrachten, studiemeesters of directie. De moderne communicatiemiddelen van sms en Facebook waren snelle en gemakkelijke kanalen om aandacht te trekken. Maar bevorderen zij een (opr)echt gesprek? Op ons college moet iedereen toch aanspreekbaar zijn en moeten conflicten toch uitgepraat kunnen worden? Zijn verantwoordelijkheid en open communicatie in ons opvoedingsproject niet juist sleutelwoorden?

Het schoolreglement heeft de bedoeling om 709 jongeren en 85 volwassenen op een menselijke en hartelijke manier te laten samen leven. Het kan niet anders dan dat jongeren en volwassenen er wel eens verschillende interpretaties op na houden of het niet eens zijn met bepaalde maatregelen. Zoiets gebeurt ook thuis, in de sportclub, in de jeugdbeweging. We hopen en verwachten wel dat meningsverschillen op een correcte, beleefde en respectvolle manier geuit worden en dat daarbij niet vergeten wordt dat we in een school samenleven waar we van een aantal regels en afspraken niet zomaar willen of kunnen afwijken.

Wat gebeurd is, daar moeten we mee verder. Met een positieve ingesteldheid kunnen we hier zelfs sterker uitkomen, maar dan via een weg die leidt tot een constructief gesprek, zonder verstoppertje te spelen achter een nickname op de computer. Bij voorkeur via het kanaal dat in het verleden wél uitstekend functioneerde, … de leerlingenraad?

Daarom zoals steeds onze nieuwjaarswens,
maar nu voor 2010 nog meer.
Laten we samen vanuit een positieve ingesteldheid bezinnen.
Laat ons samen met jullie, beste leerlingen, ouders en collega's, daaraan beginnen.
We hebben dit schooljaar nog iets af te ronden,
dat hebben we op een pijnlijke manier ondervonden.
Van veel goede wensen komt vaak weinig terecht.
Laat ons bewijzen dat het hier kan, ook in het echt!

LIEF EN LEED OP HET COLLEGE

Wij gedenken de grootmoeder van Ruben Dumont (1 LB) en de overgrootvader van Gill (6 EcWi), Nele (4 Wet) en Carl Balcaen (2 LA).

VERTROUWDE GEZICHTEN

Op zaterdagavond 28 november stroomde de bar vol met oud-leerlingen die verhalen uit hun collegetijd kwamen opdiepen en even wilden checken hoe het er ondertussen aan toe gaat op JvR. De oud-leerlingenavond verliep in dezelfde gemoedelijke en gezellige sfeer als de voorbije jaren. De afstudeerjaren die op een 0 of een 5 eindigen, werden deze keer uitgenodigd. Vooral ook de generatie die in juni met een diploma afzwaaide, was ruim vertegenwoordigd en vertelde voluit over de eerste ervaringen in het hoger onderwijs. De huidige leerkrachten en de directie genieten van de contacten met de ex-Ruusbroecers en hun levensverhalen en beroepskeuzes. De aanwezigheid van de oud-leerkrachten mevr. Verborgt, dhr. Anthonissen en dhr. Daelemans maakte de avond compleet en het waren grotendeels zij die in de vroege uurtjes de schoolpoort sloten. We gaan er op dit moment van uit dat de volgende oud-leerlingenavond in het nieuwe auditorium zal doorgaan.

FEESTELIJK ONTBIJT

Op dinsdag 1 december, wegens de start van de examens van de derde graad één dag voor het feest van de zalige Jan van Ruusbroec, verzamelden de leerlingen in refter 3 rond de ontbijttafel van mevr. Thielemans. De heerlijke koffiekoeken vielen erg in de smaak en het snoepje van de sint, door de leerkrachten van het eerste lesuur bezorgd, was een fijne verrassing voor iedereen. De chocomelk werd door enkele vroege vogels onder de leerkrachten bereid en ook de glaasjes fruitsap werden vlotjes bediend. Het centrale podium werd gevuld met een gelegenheidsband van leerkrachten en leerlingen. De gebrachte nummers werden door alle aanwezigen met enthousiasme onthaald. Niet in het minst door sint JVDC die er met zijn blokfluit in slaagde om de aanwezige leerlingen in koor een sinterklaasliedje te laten zingen. De speelse pieten leefden zich uit om er een gezellig gebeuren van te maken.
Dankzij de Ruusbroecquiz met foto’s uit verborgen hoekjes van de school, konden twee klassen nog van een reuzenspeculaas smullen. Proficiat aan 1 MB en 4 EcA1-EcB!

 

SINTERKLAAS

Net voor hij terug naar Spanje vertrok, bracht de sint op 6 december in extremis nog een bezoekje aan de kindjes van de leerkrachten in de bar van het college.
Na een hapje taart met chocomelk waren de 22 dreumesen voldoende opgewarmd voor het bezoek van de wijze man, die hen één voor één op het matje riep, maar concludeerde dat ze allemaal braaf geweest waren en (nog maar) een geschenkje verdienden.
De sint vroeg nog om de leerkrachten S. Van Grembergen, K. Van Bruyssel en J. Debraekeleer speciaal te bedanken voor de hulp die ze hem boden bij het sorteren van de pakjes …

FIETSCONTROLE

Op woensdag 25 november organiseerde de school een tweede fietscontrole. In overleg met de studiemeesters en de werkgroep mobiliteit werd de assistentie van de politie gevraagd. In deze donkere dagen primeert zeker veiligheid en zichtbaarheid. Wat aantal fietsers betreft was het zeker geen topdag. Dit is enkel toe te schrijven aan het winderige weer en de regen van de dagen ervoor.
Precies 44 leerlingen kwamen naar school met een fiets met één of meerdere mankementen. Vooral verlichting springt in het oog. Ruw geschat gaat dit toch over ¼ van de fietsers. Deze jongeren moeten van de politie verplicht hun fiets tijdens de hercontrole van woensdag 6 januari bij de twee agenten aanbieden op de speelplaats en dit tussen 08.00u. en 08.25u.

Aansluitend hierbij een opfrissing van enkele verkeersregels.

 • Fietsers die in de verboden richting rijden, of met twee naast elkaar blijven rijden, of links op het fietspad rijden, … het zorgt geregeld voor wrevel bij de automobilisten en dikwijls ook voor gevaarlijke toestanden.
 • Respecteer steeds de verkeerslichten! Denk niet dat je snel nog even door kan of dat er in de verte toch niemand aankomt in de andere richting. De aanpassing van de verkeerslichten zorgt voor meer veiligheid, deze respecteren is echt elementair.
 • Fietsers mogen met maximum twee naast elkaar op de rijbaan rijden, uiteraard op voorwaarde dat er geen fietspad is.
 • Zij zijn evenwel verplicht in één enkele file te rijden “wanneer het kruisen niet mogelijk is”, d.w.z. wanneer een tegenligger erdoor zou verhinderd worden door te rijden.
 • De fietsers moeten ook achter elkaar gaan rijden “bij het naderen van een achteropkomend voertuig”, maar die verplichting is enkel van toepassing buiten de bebouwde kom.
 • Je mag nooit met meer dan twee naast elkaar rijden.
 • Op het trottoir van de Forumlaan mogen geen fietsers rijden. (Als je dit toch zou doen, moet je voorrang geven aan de andere gebruikers van het trottoir, b.v. voetgangers.)
 • Is er onderweg naar school een fietspad, dan moeten fietsers daar op rijden (tenminste indien het berijdbaar is).
 • Is het fietspad op de grond aangeduid met twee witte evenwijdige onderbroken strepen, dan mogen fietsers er alleen op rijden indien het rechts in hun rijrichting ligt.
 • Een links gelegen fietspad, zoals in de Rode Kruislaan, is een tweerichtingsfietspad, waarbij het bord D7 zo geplaatst is dat het in de twee rijrichtingen zichtbaar is. Bestuurders die uit een zijstraat komen moeten er dan aan denken dat er ook fietsers van rechts kunnen opdagen op het fietspad.

D7 D9

 • Is er geen fietspad, dan mogen fietsers op de gelijkgrondse bermen en op de parkeerstroken rijden, of op de rijbaan. Ze mogen ook op de bijzondere overrijdbare bedding of in de busstrook rijden indien het symbool van een fiets op het betrokken verkeersbord afgebeeld staat. In bepaalde gevallen mogen de fietsers ook op de verhoogde bermen en zelfs op het trottoir rijden.
 • Indien mogelijk steek je een hand uit bij het afslaan.
 • Het is zeker aan te bevelen oogcontact te zoeken met de chauffeur vooraleer je als fietser een manoeuvre doet.
 • Het is verboden niet-handenvrij te gsm’en op de fiets. Ook handenvrij bellen of het beluisteren van muziek raden we niet aan, gelet op de aandacht en concentratie die de fietser nodig heeft op de weg.
 • Let extra op bij vriestemperaturen: op de fietspaden is vaak niet gestrooid en is het spekglad.
 • Tip: met een goed werkende verlichting en reflectoren ben je zichtbaarder in het drukke verkeer. Fluorescerende hesjes of strips accentueren dat nog meer. En met een fietshelm ben je optimaal beschermd tegen kwetsuren.

We hopen dat alle sportieve fietsers dit artikel ter harte nemen. Een beetje hoffelijkheid is steeds op zijn plaats.

INSCHRIJVINGEN

Ook in deze BP willen we nog even herhalen hoe eerstejaars voor schooljaar 2010-2011 kunnen ingeschreven worden.
De inschrijvingen voor alle Nederlandstalige Brusselse lagere en secundaire scholen zullen verlopen via de website www.inschrijveninbrussel.be.
Vanaf 4 januari 2010 om 13.00u. tot 31 januari 24.00u. volgt dan de eigenlijke digitale aanmeldingsperiode via site www.inschrijveninbrussel.be. Daarvoor zijn nodig: het rijksregisternummer van de leerling, (mail)adres, naam ouders, een telefoonnummer, … . Ook broers en zussen dienen op die wijze ingeschreven te worden, al worden ze achteraf allemaal vooraan op de uiteindelijke lijst geplaatst.

PROJECTEN HW

Dit trimester hebben 5 en 6 HW zeker niet stilgezeten! Tijdens hun twee lesuren Project per week hebben ze rond het thema psychiatrie gewerkt. Onder impuls van campagnes zoals Te gek !? (www.sad.be/SAD_TE_GEK) zijn we beginnen nadenken over sensibilisering rond geestelijke gezondheid. De medicalisering van psychische problemen neemt immers toe in onze maatschappij en terecht mogen we ons de vraag stellen of we meer werk moeten maken van de manier waarop we met (mensen met) psychische problemen omgaan. Samen met het Pyschiatrisch VerzorgingsTehuis (PVT) van Sint-Alexius (Grimbergen) wilden we hier ons steentje toe bijdragen. Het einddoel was dus het contact tussen jongeren van 16-18 jaar en mensen met een psychische stoornis. Wetend dat dit op zich al geen vanzelfsprekende zaak is, beslisten we om stapsgewijs te werken. De leerlingen bezochten het Dr. Guislainmuseum, waar velen stil werden bij het zien van vroegere gebruiken en technieken naar geesteszieken toe. Tegelijkertijd kwamen ze in contact met de outsider art, waarbij de grens tussen normaal en abnormaal soms moeilijk te vinden is. Na het lezen en presenteren van een boek rond een personage met een psychische stoornis voelden de meesten zich er klaar voor om met de bewoners van het PVT kennis te maken. Twee bezoeken verder was de ervaring voor de meesten geslaagd. Volgende reacties van leerlingen illustreren dit: "Het contact met de mensen was speciaal. Je ziet dat ze niet helemaal zoals ons zijn, maar toch waren de conversaties normaal, warm en gezellig." en "Lieve begeleiders met een positieve ingesteldheid. Ze behandelen de bewoners met respect en accepteren hen hoe ze zijn”.
Als neusje van de zalm organiseerde 6HW nog een extra bezoek, namelijk een Vlaamse kermis op de slotdag van SMS, waar zelfs échte pensen werden gebakken!

SLOTDAG SMS MAANDAG 16 NOVEMBER

Zoals elk jaar werd ons SMS-project in het zesde jaar afgesloten met een groots slotmoment. Vanaf september is er zowel bij de leerlingen als op de sociale stageplaatsen gevraagd naar ideeën om op een leuke manier afscheid te nemen.
In de rusthuizen werden activiteiten georganiseerd zoals een Olympisch spel met volksspelen, een casinospel, een bingospel met muziek en animatie op muziek van een accordeonist. In andere rusthuizen werd dan meer de nadruk gelegd op het sociale contact met de bejaarden. Zo hielpen de leerlingen in Merchtem bij de koffieronde, waarbij ze in elke kamer tijd vrijmaakten om een praatje te slaan. In het rusthuis Ascot toonden de leerlingen meermaals hun sociaal engagement door een daguitstap naar de zoo mee te begeleiden of een halloweennamiddag mee te organiseren.
De leerlingen van de boekenbende hielden een groots voorleesmoment waarbij 44 leerlingen uit het tweede leerjaar via een doorschuifsysteem allerlei activiteiten rond heksenverhalen deden.
Ook de sociale projecten in Levedale met volwassenen met een mentale handicap en het steunproject aan kansarme gezinnen in Brussel hebben hun steentje met een activiteit en een evaluatiegesprek bijgedragen.
Bedankt aan iedereen voor het enthousiasme en de energieke inzet!

SOCIALE VAARDIGHEDEN

Vind jij het ook zo moeilijk om vriendjes te maken? Word jij soms gepest of pest je misschien zelf? Word je snel boos? Durf je niet goed vragen om mee te spelen? Zitten er soms vervelende gedachten in je hoofd? … Dan is een training sociale vaardigheden voor jongeren misschien iets voor jou. De trainingen worden gegeven door Saskia Mertens (werkzaam in het kinderteam van het Centrum Geestelijk Gezondheidszorg Brussel; saskiamertens@yahoo.com) en Goedele Hoefnagels (0485/60.90.21). Voor groepen van minimum zes en maximum acht jongeren van 13 tot 15 jaar. De sessies gaan door in ’t Schooltje van Oppem op donderdag- of vrijdagavond van 18.00u. tot 20.00u. Bij voldoende inschrijvingen start(en) de eerstvolgende groep(en) in januari 2010.