Zorgbeleid

Elke leerling verdient de zorg die hij/zij nodig heeft om optimaal te presteren en om zich goed in zijn / haar vel te voelen. Deze zorg is voor elke leerling anders en daarom is de cura personalis, één van de centrale elementen van de ignatiaanse pedagogie, zo relevant in onze schoolwerking.

“Zorg” zit verweven in elke les, in elke activiteit en in elk personeelslid werkzaam op het college. Daar streven we naar. Daarbij willen we de leerlingen vooral zelfredzaam maken, hen doorheen de jaren minder afhankelijk maken van eventuele (extra) zorg. Dat kan alleen door goede begeleiding en opvolging.

Centraal in de aanpak van zorg op ons college

1. Laagdrempeligheid

2. Open communicatie – maar wel discreet

3. Zorg voor iedereen, op maat “cura personalis”

4. Growth mindset: groei zien in elke leerling 

Van brede zorg naar verhoogde zorg

Brede basiszorg

Er zijn heel wat activiteiten en acties die voor elke leerling van toepassing zijn en die mee zorgen voor een beter leer- en leefklimaat. Zorg is niet iets ‘extra’s’, maar iets dat inherent deel uitmaakt van de dagelijkse schoolpraktijk. Op die manier kunnen we ook meer leerlingen ondersteunen.

Dat onze sterkte de cura personalis is en moet zijn, willen we al van bij de start duidelijk maken: via het intakegesprek met nieuwe leerlingen en het document dat leerlingen invullen vooraleer ze starten in het eerste jaar, willen we al zo goed mogelijk kunnen inschatten welke zorgbehoeften er zijn en hoe we daar het beste op inspelen. Op die manier willen we ook al van bij het begin een band met ouders opbouwen.

Een andere sterkte is de verbondenheid die leeft op het college. We werken veel en vaak aan een veilig klimaat op school en in de klas. Klassenleerkrachten zijn vertrouwensfiguren, maar ook het zorgteam en het ondersteunend personeel bv. werken mee aan optimaal leef- en leerklimaat.

We streven ernaar om in te zetten op de talenten van de leerlingen, op het creëren van succeservaringen. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor het geven van feedback en het helpen oriënteren naar de juiste studiekeuze. Tijdens klassenraden gaat hier dan ook heel wat aandacht naartoe.

We willen onze leerlingen tenslotte allemaal zelfstandiger en zelfredzamer maken. Dat kan enkel door hen verantwoordelijkheid te geven en door vertrouwen te hebben in hun kunnen en kennen. Ook het orde- en tuchtbeleid gaat uit van herstelgericht werken en van het vertrouwen dat leerlingen zich kunnen en zullen herpakken.

Verhoogde zorg

Sommige leerlingen hebben extra onderwijsbehoeften en verdienen extra aandacht en/ of maatregelen. Er zijn de leerlingen met een leer- of ontwikkelingsstoornis, met een gemotiveerd verslag, maar evenzeer leerlingen met socio-emotionele problemen of twijfels allerhande.

We streven naar een vlotte samenwerking met CLB en ONW, maar ook met vak- en klassenleerkrachten om de meest passende en redelijke maatregelen voor elke zorgvraag te kunnen bieden.

We werken daarom o.a. met:
- Trajectplannen voor leerlingen met leer- en ontwikkelingsstoornissen
- Een tweewekelijks overleg met het CLB
- Studiebegeleidingsplannen voor leerlingen die het op leervlak moeilijk dreigen te hebben
- Studiegroepjes voor leerlingen die extra ondersteuning wensen.
- Een zorgklas tijdens examens voor leerlingen met een specifieke behoefte (1e graad)
- Een taalcoach en taalremediëringslessen voor taalzwakkere leerlingen
(Startende initiatieven voor) cognitief sterk functionerende leerlingen om ook leerlingen die sterk presteren nog meer op maat te kunnen aanpakken